SHITO-RYU KATA ORIGIN
Shuri-Te
Tomari-Te
Naha-Te
Special
Heian 1,2,3,4,5 Wankan Seisan Nipaipo
Naihanchi 1,2,3 Rohai Sanchin Paipuren
Chinte Tomari Bassai Saifa Hakaku
Chinto Jiin Sanseiru Annanku
Itosu-wanshu Jion Shisochin Aoyagi
Kosokun-dai Jitte Seienchin Shinpa
Koosokun-Sho Kururunfa Juroku
Shiho-Koosokun Seipai
Bassai-Dai Superinpei
Bassai-Sho Tensho
Gojushiho Sochin
Itosu Rohai 1,2,3 Niseishi
Unshu


Back to the Beggining